Vuokrausehdot

Henkilötietojen tarkastaminen

Tarkastamme vuokraajan henkilöllisyyden ja vuokraajan luottotiedot. Häiriömerkintä luottotiedoissa voi olla este paljun vuokraamiselle!

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa kylpytynnyrin luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Paljun palautus

Palju on palautettava sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä, ellei noutopalvelusta ole sovittu erikseen. Palautusajan muuttamisesta on sovittava vuokranantajan kanssa hyvissä ajoin erikseen. Vuokra-aika päättyy, kun laite on luovutettu takaisin vuokranantajalle. Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Mikäli paljua ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena. Lisäksi vuokranantajalla on oikeus periä tämän sopimuksen laiminlyönnistä kohtuullinen korvaus aiheutetuista taloudellisista menetyksistä.

Vuokran maksu

Vuokrausmaksu suoritetaan verkkokaupassa ajanvarauksen yhteydessä. Mikäli vuokra-aika pitenee vuokra-ajan aikana, niin loput lopullisesta vuokrasummasta maksetaan paljua palauttaessa.

Vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran, vahinkojen ja ilkivallan maksamisesta.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.

Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle henkilölle.

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.

Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Vuokralainen on velvollinen:

Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.

Korvaamaan hinattavasta laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.

Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Vuokralainen on vastuussa seuraavista vahingoista kokonaisuudessaan:

Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot

Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten.

Pakkasen kylpytynnyrin vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista, mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.

Kamiinan rikkominen (Kiinteäkorvaus 1000€)

Jos laitteelle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. 

Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, niin hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu hinattava laite on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli laitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään saakka. Tämä koskee myös mikäli laite ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle. Vuokralle antaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka rikkoutumisesta ja keskeytymisestä vuokralle ottajalle saattaa aiheutua.

Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Jos hinattavan laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut pykälässä olevat asiat. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle.